معرفی فر تونلی نانوایی

فرتونلی دستگاه های نانوایی هستند که نان توسط شاطر بهصورت فرم داده شده از یک طرف وارد ریل مخصوص دستگاه می شود.
از سمت دیگر بصورت پخته شده با حرار غیر مستقیم توسط سیستم پیشرفته ان خارج شده و در سبد های مخصوص ریخته می شود.
فر های تونلی می توانند نان ها به صورت سریع و با بهترین نوع طبخ کنند. افزایش تردی ،بافت و حجم خوب از ویژگی های این نوع فرها هستند.

نمایش دادن همه 3 نتیجه